Image Alt

Amandmani na prijedloge Zakona o porezu na dohodak i zakon o doprinosima

Amandmani na prijedloge Zakona o porezu na dohodak i zakon o doprinosima

 

Nakon što smo dobili informaciju da su u proceduri novi prijedlozi Zakona o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima, naša mala radna grupa za pravna i ekonomska pitanja se odmah aktivirala i bacila na njiihovu analizu.

 • Prema predloženom, porez na dohodak bi se plaćao u iznosu od 13% (za razliku od trenutno propisanih 10%). Neoporezivi dio (800KM mjesečno) se NE bi odnosio na freelancere koji nemaju registrovanu djelatnost što je neizvodivo i nepraktično za mnoge freelance oblasti. Rashodi bi se obračunavali u iznosu od samo 10% (za razliku od trenutnog prava na 20 i 30%). To bi bilo nerealno i nepravedno!
 • Predloženi zakon o doprinosima određuje da se za samostalni rad plaćaju obavezni doprinosi i to doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi 18,50%. Zatim doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi 13,50% i doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti po stopi 1,50%. Ove stope doprinosa su previsoke, posebno ako se uzme u obzir da freelanceri ništa od navedenog ne mogu ostvariti.
 • Prijedlog zakona o doprinosima zanemaruje činjenicu da mnogi freelanceri nemaju ugovor sa klijentima jer rade putem raznih platformi, njihovi poslovi su povremeni, te većinom rade za pojedince ili kompanije iz inostranstva. Također zanemareno je da mnogi klijenti ne plaćaju porez freelancerima pa samim tim ni doprinose, a Član 30 jasno opisuje da je obveznik plaćanja i obračuna doprinosa isplatilac. U trenutno važećem zakonu obaveza plaćanja doprinosa je jasno definirana u iznosu od 4% na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje. U novom Prijedlogu zakona je to nejasno.

 

Naš zaključak:

Novi zakoni su sve osim realni, pošteni i pravedni te ih s lakoćom možemo opisati kao još jedan šamar Vlade FBiH po freelance zajednici, snažniji od retroaktivne naplate poreza. Zbog tog je naša aktivnost krucijalna, kao i aktivnost svih freelancera, ne samo članova.

Ovakva zakonska rješenja koja su u parlamentarnoj proceduri a koja bi trebala rezultirati novim zakonima o doprinosima i porezu na dohodak diskriminiraju freelancere, tj.  kako ih ovi zakoni definišu, osobe koje ostvaruju dohodak povremenim slobodnim aktivnostima. Prema Prijedlogu zakona o porezu na dohodak oni nemaju pravo na lični odbitak i trebalo bi da plaćaju puni porez na dohodak.

Članovi Udruženja “Freelance” u BiH smatraju da bi primjena ovakvog zakona u Federaciji BiH označila početak legalne diskriminacije nekoliko hiljada ljudi u zemlji. Uglavnom mladih.

Odmah smo reagovali napisavši prijedloge za amandmane te smo ih uputili Vladi FBIH. Ovim povodom smo reagovali i u putem našeg Saopštenja za medije, komentara i gostovanja u radijskoj emisiji Epicentar.

S obzirom da je pred tada predhodnu sjednicu Sabina Ćudić uputila amandmane Naše stranke na Zakon o porezu na dohodak i tražila da freelanceri imaju 30% rashoda umjesto 10% koliko je predviđeno, kontaktirali smo je da vidimo da li je zainteresovana za naše prijedloge. Odgovorila je potvrdno, zatražila listu naših prijedloga koje smo odnijeli na sastanak kluba Naše stranke, nakon čega su neke od naših prijedloga usvojili i uputili u vidu amandmana.

 

Evo šta smo predložili, krenimo redom:

 • Član 43, stav (2) nedovoljno definiše povremene slobodne aktivnosti, što bi eventualno moglo biti problem za mnoge freelancere. Tražili smo da se ta definicija proširi na kategorije kao što su online nastavnici, organizatori događaja, pisci i urednici tekstualnog sadržaja, menadžeri društvenih mreža, dron operateri, fotografi, videografi, inženjeri računarske mreže, database operateri, dizajneri zvuka, dizajneri svjetla, grafički dizajneri, audio/video editori, virtualni asistent, administrativna i korisnička podrška, anketari, analitičari, menadžeri projekta, projektni asistent, finansijski ekspert itd. Naša Stranka je usvojila ovaj prijedlog i uputila u parlamentarnu proceduru u vidu amandmana.
 • Prijedlog za novi Zakon o porezu na dohodak određuje rashode od 10% što je ogromna nepravda. Tražili smo da se to promijeni što je Naša stranka prihvatila te su ponovo uputili amandman gdje traže 30% rashoda za freelancere.
 • Mogućnost ostvarivanja ličnog odbitka, jer lični odbitak ili 800KM neoporezovano mjesečno se NE ODNOSI NA FREELANCERE KOJI NISU REGISTROVANI.
 • Imajući u vidu da i novi Prijedlog zakona o porezu na dohodak traži da se porez prijavi isti ili naredni radni dan (što je teško izvodivo za mnoge ljude) predložili smo da se taj rok produži, što je također Naša stranka prihvatila i uputila amandman u kojem traži da se porez prijavi do kraja mjeseca.

 

Udruženje je imalo još prijedloga, kao što su:

 • Uračunavanje realnih troškova u rashode (oprema u koju ulažemo da radimo, software, struja, internet, itd.)
 • Mogućnost paušalnog plaćanja poreza
 • Definisanje pojma “ugovor” u Zakonu o doprinosima, jer osobe koje se bave povremenim slobodnim aktivnostima uz ugovor su dužne da plate porez, naravno, misle na nas, ali istovremeno mnogi freelanceri nemaju ugovore
 • Sniziti stope doprinosa za povremene slobodne aktivnosti
 • Precizirati ko plaća porez ako je poslodavac nerezident (što u novom Prijedlogu nije detaljno obrazloženo)
Gore navedeni prijedlozi nisu mogli proći u formu amandmana ka Parlamentu FBiH iz razloga što zahtijevaju strukturalna rješenja tj. izmjene Zakona o radu, fokusiranje na potrošačka prava, a neki su pitanje međunarodnih prava. Međutim, ako uzmemo u obzir da je jako teško poslati amandmane do Parlamenta, i ovih par naših je svojevrstan uspjeh.

Zakon o doprinosima se nakon toga našao na sjednici Doma Naroda Parlamenta FBiH prethodno prošavši u formi hitnog postupka u Predstavničkom domu. Usvojili su izmjenu Člana 11b iz razloga što će novac od doprinosa ići u trezor, a ne u fondove. Što se tiče novog Zakona o doprinosima, on je dio šeste redovne sjednice zajedno sa Zakonom o porezu na dohodak. Ta sjednica je odgođena i trenutno nema naznaka kada će se opet održati. 

 

Ovom temom UFUBIH će se aktivno baviti i dalje.

Komentiraj