Image Alt

Analiza ankete o novom Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima

Analiza ankete o novom Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima

Glavni cilj ankete je bio, u svrhu formulisanja novih amandmana, ispitati stavove članova Udruženja “Freelance” u BiH (UFUBIH) o novim prijedlozima Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a koji bi se uskoro trebali opet naći na Dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Pošto su postojale mnoge nedoumice među članovima u vezi prijedloga koji se odnose na freelancere, Udruženje je poslalo set pitanja Ministarstvu finansija FBiH (MF), a u svrhu tačnog tumačenja. Anketa se osvrtala upravo na odgovore koje je Udruženje dobilo od MF-a.

Zaključci
  • Članovi UFUBIH su ponudili šarolike odgovore, što će nam koristiti za definisanje naših konačnih stavova i zahtijeva.
  • Generalno, predloženu poresku stopu smatraju OK. Međutim, zalažu se i za nižu stopu, ili veće rashode posebno kada se uzme u obzir da su stope doprinosa visoke.
  • Skoro svi članovi su se izjasnili da je odredba za plaćanje doprinosa za PIO nerealna, najviše zbog činjenice što se njom terete i osobe koje to osiguranje imaju po drugom osnovu.
  • Velika većina članova smatra da bi plaćanje doprinosa za PIO trebalo biti dobrovoljno, a ako su obavezni onda da postoji neki paušalni ili ograničeni iznos.
  • Također, većina članova se izjasnila da je odredba o doprinosu za zdravstveno OK ukoliko se Vlada bude držala svojih riječi i to sprovede u praksi. Također, potrebno je definisati mehanizam kako bi se kroz povremeno plaćanje ostvarila kontinuirana zaštita imajući u vidu da freelanceri nemaju stalni i redovan dohodak.
  • Skoro svi članovi su se izjasnili da je najbolje da plaćanje doprinosa za zdravstvo bude dobrovoljno.
  • Kada je u pitanju model plaćanja, članovi su većinom za obavezno plaćanje poreza uz dobrovoljne doprinose po predloženim stopama. Ili da se plaća porez uz niže stope doprinosa od predloženih.

 

Udruženje će nastaviti sa svojim aktivnostima na ovu temu te blagovremeno obavijestiti o istim. Više informacija u nastavku teksta za članove Udruženja “Freelance” u BiH. Među prvima saznaj sve najnovije vijesti i kao član učestvuj u oblikovanju aktivnosti Udruženja. Registruj se već danas ovdje.

 

Komentiraj