Image Alt

UFUBIH izjava za N1: Šta se dešava po pitanju plaćanja 4% doprinosa za ZO i rješavanja statusa

UFUBIH izjava za N1: Šta se dešava po pitanju plaćanja 4% doprinosa za ZO i rješavanja statusa

 

Na upit N1 vezano za rješavanje našeg statusa i 4% doprinosa koje plaćamo za zdravstveno osiguranje, predsjednica Udruženja Elena Babić-Đaković, je dala sljedeće odgovore:

Šta su najvažniji problemi freelacera u BiH?

Svi naši problemi sa kojima se susrećemo proizilaze iz činjenice da nas trenutni Zakoni o radu u Bosni i Hercegovini, naše zemlje ne prepoznaju kao radnu kategoriju. Također i ostali Zakoni koji regulišu naša prava i obaveze (Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima i Zakon o zdravstvenom osiguranju) samo propisuju obaveze, no nažalost ne i prava na pristup uslugama i pravima koja trebaju proizilaziti iz obaveza koje ispunjavamo.

Dodatno naš značaj i korist još uvijek nisu prepoznati od nadležnih institucija posebno ako se ima u vidu da upravo te institucije i budžeti mogu dugoročno imati koristi od svojih građana koji rade od kuće za inostranstvo i unose kapital u zemlju gdje isti i troše. Ponavljam da nažalost umjesto postizanja dogovora koji podrazumijevaju fer i podsticajne uslove za sve nas institucije nas samo ignorišu, i otežavaju našu egzistenciju na svaki način.

A kretori prijedloga novih Zakonskih rješenja koja su u proceduri umjesto da koriguju diskriminaciju i nepravdu koja nam se nanosi trenutnim zakonima, dodatno nameću nerealne namete freelancerima i time samo tjeraju ljude u sivu zonu.

Mi imamo rješenja. Želimo biti dio sistema ali na način da Zakoni budu fer i pravedni a uslovi podsticajni za naš opstanak i razvoj. Potrebno je samo da i institucije koje smatramo partnerima u cjelokupnom procesu pokažu interes i da nas saslušaju i uvaže naše zahtjeve. Nažalost na naše brojne dopise i inicijative Vlade u našoj zemlji još nikada nisu odgovorile. Još uvijek ne postoji dovoljno političke volje da se naši problemi riješe na adekvatan način. Ipak mi čvrsto stojimo na tom putu i idemo ka tome.

 

Šta je bilo sa freelancerima koji su se žalili da od 4% poreza koje daju za zdravstveno nemaju nikakve koristi?

To je činjenica koju potvrđuje i Ministarstvo finansija FBiH,da su freelanceri obveznici plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje bez obzira na njihov status kao osiguranika, a da pri tom Zakon o zdravstvenom osiguranju ne omogućava ovim ljudima da kroz tu uplatu imaju pristup ličnom zdravstvenom osiguranju. Da napomenem da mnogi freelanceri uopšte nemaju status osiguranika ni po kojem osnovu, te da bi imali zdravstveno osiguranje moraju sebi uplatiti dodatno dobrovoljno osiguranje ili riješiti to putem neke private osiguravajuće kuće. Sve ovo potvrđuje da nas Zakon o doprinosima diskriminira po ovom pitanju u odnosu na druge poreske obveznike I da plaćamo za uslugu kojoj nemamo pristupa. I umjesto da koriguju ovu diskriminaciju koja nam se nanosi ili obustave naplatu ovih doprinosa dok se ne riješi Zakon o zdravstvenom osiguranju, uvodi se novi Prijedlog Zakona o doprinosima kojim nam propisuje mnogo veću stopu i obavezne doprinose za ZO po stopi od 13,5%. Što je zajedno sa obaveznim doprinosom za PIO od 18,5%  i novom predloženom poreskom stopom od 20% potpuno neprihvatljivo.

Iako postoji volja s naše strane da budemo dio sistema, napominjemo da su naša primanja neredovna i nesigurna, pa onda takva vrsta dodatne obaveze postaje i teret. Freelancerima nije još uvijek omogućen neoporezivi dio, tj. lični odbitak kao drugim poreskim obveznicima. Oporezuju nam se prihodi koji su potrebni čak i za osnovnu egzistenciju nas i naših familija koje hranimo. I po tom pitanju smo također diskriminisani.

Intervencija na trenutni Zakon o doprinosima nije moguća trenutno jer je već u parlamentarnoj proceduri novi prijedlog Zakona o doprinosima. Mi smo u oktobru 2020. uložili amandman na novi prijedlog Zakona o doprinosima kojim zahtijevamo od zakonodavnog tijela da nas sve do momenta kada će biti definisan freelance rad u Zakonima u radu i budu riješeni ostali zakoni u paketu istovremeno, da se znaju naše obaveze ali da imamo i prava, oslobode obaveze uplaćivanja doprinosa, naročito za uslugu na koju nemamo pravo. A i tada kada se naš status riješi, da doprinosi za freelencere budu dobrovoljni, te da oni koji smatraju da im je potrebna usluga državnog zdravstva  tu uslugu plaćaju i da je imaju. Ko smatra da to treba sebi riješiti na drugi način da može i tako. Što je jedino ispravno i fer. Ove godine u iščekivanju smo sjednice na kojoj će taj novi prijedlog ponovo doći na red i Udruženje će biti po tom pitanju aktivno na zagovaranju usvajanja naših amandmana na nove prijedloge Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak.

Hoće li radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini ikad prepoznati freelancere?

Mi u Udruženju nastojimo da preduzimamo aktivnosti u tom smijeru. Pripremamo Inicijativu kojom bi se trebala uvesti kategorija Samozaposlenik u sve Zakone o radu u našoj zemlji, a jedna od potkategorija bi bila freelancer. Nakon toga bi trebali da se regulišu i ostali prateći zakoni koje sam prethodno spomenula. U svojim zagovaračkim kampanjama trudili smo se da donosiocima odluka osvijestimo naš značaj i potrebu da se ova vrsta radnika definiše u Zakonodavstvu , a  nastavićemo i ove godine. Udruženje će učiniti sve što je u njegovoj moći da donosioci odluka prepoznaju neophodnost hitnog rješavanja našeg statusa. Trudimo se da ishod našeg rada budu kvalitetna i trajana rješenja za sve strane. Svjesni smo da sva zakonska rješenja ovise od političke volje i spremnosti partnera u vlasti da postignu dogovor. Novo normalno  koje je promijenilo živote miliona ljudi na svijetu i nametnulo novi način rada svima po uzoru na rad freelencera koji tako rade više od decenije, samo je dodatno potvrdilo neophodnost hitnog uvođenja rada od kuće, na udaljenosti, za inostranstvo u trenutna zakonska rješenja i u našoj zemlji te stvaranja podsticajnih uslova za ovakav daljni rad.

 

Pogledajte i tv prilog N1 za koji smo dali ovu izjavu. Sa početkom u 16:51 minuti počinje priča o freelancerima,  a u kojoj direktor porezne uprave FBiH potvrđuje da freelanceri plaćaju doprinose sa ZO a od toga nemaju ništa. I pored naših brojnih zahtjeva i Inicijativa te poziva na sastanke koje smo do sada kao udruženje uputili Ministarstvu finansija FBiH, Vladi FBiH i ostalim donosiocima odluka, zbog manjka interesa za nas, nedovoljno političke volje i sporosti njihovog rada, naša pitanja još uvijek nisu riješena. Pišite nam u komentarima kako vidite rješenje ovog problema.

Objavljeno i na N1

 

Komentiraj